Tin tức

Suốt 20 năm là nhà phân phối chính thức màng phản quang của Tập đoàn 3M tại Việt Nam,
Công ty chúng tôi đã từng bước phát triển và trưởng thành.

Tiêu chuẩn đánh giá hệ số phản quang các loại màng phản quang

Hệ số phản quang là cơ sở để đánh giá chất lượng của từng loại sản phẩm. Có tất cả 10 loại màng phản quang và mỗi loại mang một đặc điểm riêng. Trong các tiêu chí đánh giá về sản phẩm thì tiêu chí “hệ số phản quang” là một trong những tiêu chí đó.

 

Hệ số phản quang là cơ sở để đánh giá chất lượng của từng loại sản phẩm. Có tất cả 10 loại màng phản quang và mỗi loại mang một đặc điểm riêng. Trong các tiêu chí đánh giá về sản phẩm thì tiêu chí “hệ số phản quang” là một trong những tiêu chí đó.

Hệ số phản quang của các màng phản quang  phải đạt hay vượt yêu cầu tối thiểu theo quy định ở các bảng tương ứng với từng loại màng phản quang, cụ thể như sau:

– Loại I theo quy định tại Bảng 4

– Loại II theo quy định tại Bảng 5

– Loại III theo quy định tại Bảng 6

– Loại IV theo quy định tại Bảng 7

– Loại V theo quy định tại Bảng 8

– Loại VI theo quy định tại Bảng 9

– Loại VII theo quy định tại Bảng 10

– Loại VIII theo quy định tại Bảng 11

– Loại IX theo quy định tại Bảng 12

– Loại X theo quy định tại Bảng 13

Bảng 4 – Hệ số phản quang tối thiểu (RA) cho màng phản quang loại I (cd.lx-1.m-2)

Góc quan sát Góc tới Trắng Vàng Vàng da cam Xanh lá cây Đỏ Xanh lam Nâu
0,2 o

0,2 o

0,5 o

0,5 o

– 4 o

+30 o

– 4 o

+30 o

70

30

30

15

50

22

25

13

25

7

13

4

9

3,5

4,5

2,2

14

6

7,5

3

4

1,7

2

0,8

1

0,3

0,3

0,2

Bảng 5 – Hệ số phản quang tối thiểu (RA) cho màng phản quang loại II (cd.lx-1.m-2)

Góc quan sát Góc tới Trắng Vàng Vàng da cam Xanh lá cây Đỏ Xanh lam Nâu
0,2 o

0,2 o

0,5 o

0,5 o

– 4 o

+30 o

– 4 o

+30 o

140

60

50

28

100

36

33

20

60

22

20

12

30

10

9

6

30

12

10

60

10

4

3

2

5

2

2

1

Bảng 6 – Hệ số phản quang tối thiểu (RA) cho màng phản quang loại III (cd.lx-1.m-2)

Góc quan sát Góc tới Trắng Vàng Vàng da cam Xanh lá cây Đỏ Xanh lam Nâu
0,1 oa

0,1 oa

0,2 o

0,2 o

0,5 o

0,5 o

– 4 o

+30 o

– 4 o

+30 o

– 4 o

+30 o

300

180

250

150

95

65

200

120

170

100

62

45

120

72

100

60

30

25

54

32

45

25

15

10

54

32

45

25

15

10

24

14

20

11

7,5

5

14

10

12

8,5

5

3,5

a Các giá trị đo ở góc quan sát 0,1 o là bổ sung, chỉ áp dụng khi có yêu cầu của bên mua hàng.

Bảng 7 – Hệ số phản quang tối thiểu (RA) cho màng phản quang loại IV (cd.lx-1.m-2)

Góc quan sát Góc tới Trắng Vàng Vàng da cam Xanh lá cây Đỏ Xanh lam Nâu Huỳnh quang Vàng- Xanh lá cây Huỳnh quang Vàng Huỳnh quang vàng da cam
0,1 oa

0,1 oa

0,2 o

0,2 o

0,5 o

0,5 o

– 4 o

+30o

– 4 o

+30o

– 4 o

+30o

500

240

360

170

150

72

380

175

270

135

110

54

200

94

145

68

60

28

70

32

50

25

21

10

90

42

65

30

27

13

42

20

30

14

13

6

25

12

18

8,5

7,5

3,5

400

185

290

135

120

55

300

140

220

100

90

40

150

70

105

50

45

22

a Các giá trị đo ở góc quan sát 0,1 o là bổ sung, chỉ áp dụng khi có yêu cầu của bên mua hàng.

Bảng 8 – Hệ số phản quang tối thiểu (RA) cho màng phản quang loại V (cd.lx-1.m-2)

Góc quan sát Góc tới Trắng Vàng Vàng da cam Xanh lá cây Đỏ Xanh lam
0,1 oa

0,1 oa

0,2 o

0,2 o

0,5 o

0,5 o

– 4 o

+30 o

– 4 o

+30 o

– 4 o

+30 o

2000

1100

700

400

160

75

1300

740

470

270

110

51

800

440

280

160

64

30

360

200

120

72

28

13

360

200

120

72

28

13

150

88

56

32

13

6

a Các giá trị đo ở góc quan sát 0,1 o là bổ sung, chỉ áp dụng khi có yêu cầu của bên mua hàng.

Bảng 9 – Hệ số phản quang tối thiểu (RA) cho màng phản quang loại VI (cd.lx-1.m-2)

Góc quan sát Góc tới Trắng Vàng Vàng da cam Xanh lá cây Đỏ Xanh lam Huỳnh quang Vàng- Xanh lá cây Huỳnh quang Vàng Huỳnh quang vàng da cam
0,1 oa

0,1 oa

0,2 o

0,2 o

0,5 o

0,5 o

– 4 o

+30o

– 4 o

+30o

– 4 o

+30o

750

300

500

200

225

85

525

210

350

140

160

60

190

75

125

50

56

21

90

36

60

24

27

10

105

42

70

28

32

12

68

27

45

18

20

7,7

600

240

400

160

180

68

450

180

300

120

135

51

300

 

Chi sẻ bài viết hữu ích: